måndag 10 februari 2014

Hur gör man för att hänga med?

Detta är en förkortad version av min slutuppgift för Dalakompetens kursen Sociala medier, molntjänster och öppna digitala lärresurser. Den knyter även an till Det digitala skollyftet.

Dagens samhälle förändras snabbt. Utvecklingen kan ibland kännas skrämmande snabb. Hur ska man göra för att hänga med? Det är en fråga som jag tror många ställer sig. Kanske känns det som att tåget redan har gått och själv står man kvar på perrongen. Hur ska man då göra för att komma ikapp? Finns det något expresståg som man kan hoppa på? Mitt svar på den frågan är att skapa ett Twitter-konto.
     Genom att ha ett konto på Twitter och följa olika personer, organisationer och hashtags får jag snabbt reda på när viktiga rapporter som rör skola och skolbiblioteks släpps, jag hänger med i vad som för tillfället är den aktuella debatten, jag har ett utvidgat kollegie där vi utbyter idéer med varandra, ställer frågor, delar med sig av olika verktyg och arbeten m m.

Som skolbibliotekarie har jag ett ensamt arbete. Jag har ingen bibliotekariekollega på samma arbetsplats, det finns inte ens en annan gymnasiebibliotekarie i kommunen. Avsaknaden av kollegor bidrog till att jag hade svårt att forma mitt arbete. Jag hade idéer och funderingar men ingen att diskutera med vilket gjorde det svårt att veta om jag var på rätt spår. För att fortsätta att utvecklas behöver man kollegor, man behöver dela med sig av sina funderingar och få veta hur andra tänker.
     Men man behöver inte vara ensam i sin yrkesroll för att känna sig ensam. Är man en lärare som håller sig i framkant vad gäller den digitala utvecklingen så kan man tyvärr känna sig ensam på sin arbetsplats. Man är den som delar med sig av det man provat och läst om, men man får inget tillbaka från andra på arbetsplatsen. Då är Twitter ett redskap för detta. ”Sharing is caring” är ett uttryck som ofta används, och Twitter är ett användbart verktyg för just detta. Där kan man skapa sig ett utvidgat kollegium (det utvidgade kollegiet är ett begrepp som Ann-Marie Körling myntat http://www.digitalaskollyftet.se/upplagg/aktiviteter/item/vecka-1-anne-marie-korling 20131225). Genom att samtala, diskutera och kritiskt granska tillsammans med andra kollegor och utbyta synsätt sker utveckling.

Det talas även mycket om det livslånga lärandet, att vi idag aldrig är färdigutbildade. EU fastställde 2006 åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande där digital kompetens är en av dessa. Definitionen av digital kompetens inbegriper bland annat att man säkert och kritiskt kan använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och att använda kommunikationsteknologin för att samarbeta. (Hylén, s. 86)

Den snabba utveckling som sker kräver mycket av den arbetande individen. Det gäller att vidareutveckla sig, att få kompetensutveckling och fortbildning för att kunna hänga med i sin samtid. Mycket av detta faller på rektorerna och skolans ledning. Men, inte allt. Precis som Edward Jensing skriver i sin blogg, så har man som medarbetare en skyldighet att hänga med i den kunskapsutveckling som sker. Detta gäller självklart i det ämne man undervisar i men även inom det digitala området. (http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.se/2013/10/fortbildning-till-dods.html 20131225) 
     I läroplanen för gymnasiet står det bland annat att det är skolans ansvar att varje elev efter avslutat utbildning ska ha kunskap i att använda modern teknik för kunskapssökande, lärande och kommunikation. (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 10. Kortad länk till webbversionen på Skolverkets sida http://bit.ly/1d63OTK 20131231) Vad som är intressant är att det även står att eleven ska vara medveten om att alla yrken förändras i takt med den tekniska utvecklingen och förstå behovet av personlig utveckling i yrket (Läroplan, s. 14) Något som skolans yrkesverksamma personal själva måste förstå och ta till sig.

Det informella lärandet är lika viktigt som det formella lärandet. I och med den snabba utvecklingen vad gäller digitala verktyg som ständigt pågår så hinner det formella utbildningssystemet inte med. Här är det informella lärandet, kollegor som hjälper och delar med sig till varandra, det lärande som hänger med i utvecklingen. Och skapar utveckling.

Den digitala revolutionen som pågår har inneburit radikala förändringar i samhället, förändringar som kommer att fortsätta. Denna digitalisering har ännu inte i stor utsträckning påverkat undervisningssituationen, men det är på gång. (Hylén, s. 109) Detta innebär att det verkligen inte är försent att hoppa på tåget. Men det är dags att göra det nu. Genom att ha ett Twitter-konto har man möjlighet att följa med i utvecklingen, både vad gäller var skolan, skolbiblioteks- och läraryrket är på väg.

Så hur kommer man igång med Twitter? Först måste man skapa sig ett konto. Hur man gör detta kan du se här: http://www.youtube.com/watch?v=mfA359nXejg (Utseendet på sidan har förändrats men hur du gör är samma.) Vill du veta om hur det ser ut inne på Twitter kan du se denna film http://www.youtube.com/watch?v=x1c5TOqNWdA. En annan film som beskriver vad Twitter är hittar du här: http://ikt.du.se/kortkurs/media/7023mali.mp4 .
     Vilka är då intressanta att följa? Hashtagen #skolbib används av olika skolbibliotekarier. Man kan även titta på vilka som följer eller följs av @skolbibliotek. Om du vill använda Twitter i egenskap av lärare så kan du via den här länken kan du se vilka som är med i Skollyftet https://twitter.com/Skollyftet/lärare/members . Där finns lärare som är intresserade av att utveckla skolan och sig själva. Sedan så finns det en hashtag, #skolchatt, som används varje torsdag kl 20.00 där olika ämnen diskuteras. Du behöver inte vara inloggad precis då utan kan dagen efter titta vad som skrevs med hashtagen. Om du skulle vilja delta i chattandet men känner dig osäker då hittar du hjälp här http://skolchatt.wikispaces.com/skolchatt-manual (20131230) där finns även länkar till en twitterskola.

Det som är bra med Twitter är att man inte behöver vara inloggad hela tiden. Det behövs endast 10 minuter om dagen då du snabbt tittar igenom ditt Twitterflöde och ser vad som skrivits och om du hittar något intressant. Det kan du göra när du behöver en liten paus. Du behöver inte skriva något själv. Du kan bara sitta där och ta del av andras idéer och tankar om du vill.

Allting verkar svårt och komplicerat innan man lärt sig. Men du har lyckats lära dig väldigt mycket under årens lopp så ta nu och lär dig detta. Jag hoppas att vi möts på Twitter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar